Veterans Day Holiday
Fri, Nov 11
Bancroft Elementary

No school. Holiday.