Thanksgiving Break -No School
Mon, Nov 20 - Fri, Nov 24
Bay Park Elementary
1 day before