Thanksgiving Break -No School
Mon, Nov 19 - Fri, Nov 23
Bay Park Elementary
1 day before