Thanksgiving Break
Mon, Nov 20 - Fri, Nov 24
No School
1 day before