Veterans Day Holiday - NO SCHOOL
Fri, Nov 10
CPMA Middle School
1 day before

Veterans Day Holiday - NO SCHOOL