NO SCHOOL - Veterans Day Holiday
Fri, Nov 10
Frank Otis Elementary
1 day before