School Spirit Day: Animal Day
Frank Otis Elementary