No School - Thanksgiving Break
Thu, Nov 23 - Fri, Nov 24
Glendale Elementary
1 day before