Thanksgiving Break-No School
Mon, Nov 20 - Fri, Nov 24
Glenoaks Elementary School
3 days before