NO SCHOOL - Thanksgiving Break
Mon, Nov 22 - Fri, Nov 26
Hillcrest Elementary