NO SCHOOL - Veteran's Day
Fri, Nov 11
Hillcrest Elementary