Thanksgiving Break- No School
Mon, Nov 22 - Fri, Nov 26
Holmes Elementary
1 day before