Thanksgiving Break
Mon, Nov 20 - Fri, Nov 24
Holmes Elementary