Veteran's Day - No School
Fri, Nov 10
Meyerholz Elementary
1 day before