Thanksgive Holiday
Mon, Nov 20 - Fri, Nov 24
Mission Valley Elementary School
1 day before