Thanksgiving Break - NO SCHOOL
Wed, Nov 21 - Fri, Nov 23
Spangler Elementary
1 day before