Thanksgiving Break - NO SCHOOL
Mon, Nov 23 - Fri, Nov 27
Walnut Acres Elementary
3 days before