Thanksgiving Break - No School
Mon, Nov 19 - Fri, Nov 23
Walnut Acres Elementary
3 days before