Thanksgiving Holiday Break - No School
Mon, Nov 25 - Fri, Nov 29
Walnut Acres Elementary
5 days before