NO SCHOOL - Thanksgiving Break!
Mon, Nov 19 - Fri, Nov 23
West Elementary
1 day before