No School - Veterans' Day
Fri, Nov 11
West Valley Elementary
1 day before