No School - Veterans' Day
Fri, Nov 10
West Valley Elementary
3 days before